07.05.2019 14:45

Anunț de concurs pentru două posturi vacante de auditor public intern

 

Condițiile de participare sunt cele prevăzute de Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru posturile scoase la concurs vor fi încheiate contracte de muncă cu durată nedeterminată.

Anunț de concurs

Cerere de inscriere la concurs

Rezultate selecție dosare concurs (publicat azi 28.05.2019)

Rezultate proba scrisa concurs (publicat azi 31.05.2019)

Rezultat final concurs (publicat azi 03.06.2019)

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE