07.08.2019 13:11

Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a 7 (șapte) posturi contractuale de execuție, vacante, pe perioada nedeterminată din cadrul Aparatului tehnic al ARACIS

 

Condițiile de participare sunt cele prevăzute de Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru toate posturile scoase la concurs vor fi încheiate contracte de muncă cu durată nedeterminată.

Posturile vacante sunt:

1. postul contractual vacant, de execuție Auditor public intern gr. IA din cadrul Compartimentului Audit public intern

2. postul contractual vacant, de execuție Auditor public intern gr. I din cadrul Compartimentului Audit public intern

3. postul contractual vacant, de execuție Inspector de specialitate gr. II din cadrul Serviciului relații publice, registratură, arhivă şi secretariat

4. postul contractual vacant, de execuție Inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului relații publice, registratură, arhivă şi secretariat

5.postul contractual vacant, de execuție consilier juridic gr. I din cadrul Biroului juridic si asigurarea internă a calității

6. postul contractual vacant, de execuție Muncitor tr. I ( contract cu timp parțial de 4 ore/zi) din cadrul Biroului Administrativ

7. postul contractual vacant, de execuțíe Expert gr. IA – 1 post, din cadrul Serviciului relaţii internaționale, implementare proiecte, comunicare și organizare evenimente

Mai multe detalii găsiți în Anunțul de concurs (publicat astăzi 07.08.2019)

Pentru a putea participa la concurs completați Cererea de înscriere pe care o atașați la dosarul de concurs.

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a unor posturi vacante din cadrul ARACIS

Tabel privind rezultatele obținute de candidați la proba scrisă

Tabel privind rezultatele obținute la proba practică de testare a cunoștințelor în domeniul IT (pachetul Microsoft Office)

Tabel privind rezultatele finale ale concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul ARACIS

 

 

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE