19.11.2019 15:31

Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a 4 posturi contractuale de execuție, vacante, pe perioada nedeterminată din cadrul Aparatului tehnic al ARACIS

 

Condițiile de participare sunt cele prevăzute de Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru toate posturile scoase la concurs vor fi încheiate contracte de muncă cu durată nedeterminată.

Anunț concurs

Cerere de inscriere la concurs

Rezultate selectie dosare (afisat astazi 11.12.2019)

Rezultate concurs proba scrisa (afisat astazi 16.12.2019)
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE