În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 126 din 31.10.2019 și HG nr. 1731/16.12.2006, începând cu data de 01.12.2019, valoarea tarifelor de evaluare externă privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a programelor de studii universitare ale instituțiilor de învățământ superior şi valoarea tarifelor de acreditare instituțională și de evaluare externă a calității academice, percepute de ARACIS, sunt după cum urmează:

Tarife noi Hotărâre Consiliu 126/31.10.2019

 
 

Informare

 

În cadrul ședinței de Adunare Generală a ENQA care a avut loc la Erevan între 17-18 octombrie 2019, au fost aleși noi vicepreședinți ai ENQA:

1) Cristina Ghițulică - ARACIS (RO)

2) Francois Pernot - HCERES (FR)

 
 

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

 

Urmare a deciziei Consiliului ARACIS, pentru a facilita procesul de evaluare externă (AP, A, EV) a calității programelor de studii universitare de licență într-un mod transparent, unitar și comparabil, ARACIS prezintă într-o formă sintetică structura și conținutul unui Raport de autoevaluare, conform cu Ghidul si Anexele de mai jos:

Ghid întocmire Raport de autoevaluare - Actualizat in octombrie 2019

Publicat astăzi 11.10.2019

 
Dinamica evaluărilor externe efectuate de ARACIS

în perioada 2008-2018
Statistica evaluărilor ARACIS: 2008-2018

 
Punctul de vedere

al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior cu privire la Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 3200/21.02.2019 privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță.

Punctul de vedere a fost aprobat în ședința Consiliului ARACIS din data de 28 februarie 2019.

Consiliul ARACIS


Punct de vedere (click)
 

 
În atenția experților evaluatori ARACIS

Conform deciziei BEX din data de 07/03/2019, pentru dosarele de autoevaluare a programelor universitare de licență (autorizare provizorie, acreditare, evaluare periodică) depuse la ARACIS după data de 1 Aprilie 2019, evaluarea se va realiza utilizând pachetele de documente care pot fi accesate la următoarele adrese:

1. Autorizare de funcționare provizorie

Anexele de mai jos se vor aplica la evaluările externe începând cu 1 noiembrie 2019:

-Anexa 3 FV - Autorizare - Octombrie 2019

-Anexa 4 FV - Autorizare - Octombrie 2019

-Anexa 6 FV - Autorizare - Octombrie 2019

-Fișa de vizită - Autorizare - Octombrie 2019

- Extras PV și Raport comisie de experți permanenți - Autorizare - Aprilie 2019

- Raport consiliu - Autorizare - Aprilie 2019

- Raport sintetic comisie de vizită - Autorizare - Aprilie 2019

2. Acreditare/evaluare periodică

Anexele de mai jos se vor aplica la evaluările externe începând cu 1 noiembrie 2019:

- Anexa 3 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Anexa 4 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Anexa 5 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Anexa 7 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Extras PV și Raport comisie experți permanenți - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Extras PV și Raport comisie experți permanenți - Acreditare și evaluare periodică Licență EUR ACE - Aprilie 2019

- Fișa de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Fișa de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență EUR-ACE - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Acreditare Licență - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Evaluare periodică Licență EUR-ACE - Aprilie 2019

- Raport sintetic Comisie de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

3. Domenii de master

Anexa 1 FV - Domenii de master - Aprilie 2019

- Anexa 2 FV - Domenii de master - Aprilie 2019

- Anexa 3 FV - Domenii de master - Aprilie 2019

- Anexa 4 FV - Domenii de master - Aprilie 2019

- Anexa 5 FV - Domenii de master - Aprilie 2019

- Extras PV si Raport comisie de experti permanenti - Domenii de master - Aprilie 2019

- Fisa de vizita - Domenii de master - Aprilie 2019

- Raport comisie de vizita - Domenii de master - Aprilie 2019

 

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

Conform Ordinului Ministrului Educației Naționale Nr. 5403/1.11.2018, publicat în Monitorul Oficial Nr. 962/14.11.2018, se elaborează și se publică de către ARACIS, Ghidul și Fișa vizitei privind evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat aprobate în Consiliul ARACIS din 20.12.2018.

Ghidul de evaluare externă a studiilor doctorale

Fișa de vizită pentru evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat

Recomandări privind analiza indicatorilor - domenii de doctorat

Recomandări privind analiza indicatorilor - școli doctorale

Raport sintetic - domeniu doctorat

Raport de evaluare externă - școli doctorale

Raport general evaluare externă

 

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

Procedura de evaluare a programelor de studii universitare de licență și a domeniilor de studii universitare de master pentru dosarele de autoevaluare depuse de instituțiile de învățământ superior după data de 01.06.2018 este cuprinsă in Decizia nr.31/11.10.2018

 

 

 

 

Cu ocazia celei de a 9-a Adunări Generale a European Association for Quality Assurance in Higher Education, care a avut loc în 18-19 Octombrie 2018 la Astana Kazakstan doamna profesor Cristina Ghițulică, vicepreședinte ARACIS, a fost aleasă în ENQA Board. Asociația ENQA reunește 52 membri cu drepturi depline și 51 afiliați.

 
În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior-

31.01.2018

Instituțiile de învățământ superior pot declanșa procedura de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat prin depunerea unei Cereri conform modelului atașat.

Se va întocmi câte o cerere pentru fiecare domeniu de masterat pentru care instituția de învățământ superior solicită evaluarea, cu menționarea programelor de studii de masterat care vor fi menținute în structura domeniului respectiv de masterat.

Pentru întocmirea dosarelor de autoevaluare în vederea evaluării externe periodice a domeniilor universitare de masterat instituțiilor vor avea în vedere prevederile din documentele atașate:

Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat

Fișele de evaluare în vederea evaluării externe periodice a domeniilor universitare de masterat

Bune practici pentru intocmirea dosarului de autoevaluare in vederea evaluarii periodice a domeniilor de masterat

 
Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 58/30.08.2018

 

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 58/30.08.2018 privind aplicarea de sancțiuni ca urmare a abaterilor de la etică constatate

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 54/22.04.2019 privind aprobarea componenței Comisiei de Etică a ARACIS

 

Publicat astăzi 31.08.2018

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

 

Având în vedere prevederile Ordinul Nr. 3475 din 17 martie 2017 publicat în MO 204/24.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare, la depunerea dosarelor de autoevaluare ale programelor de studii universitare în vederea evaluării externe de către ARACIS se vor prezenta copii ale documentelor de validare a calificării sau a înscrierii în RNCIS eliberate de ANC.

Ordinul nr. 3475/2017

Ordinul nr. 5686/2017

OMEN 3194/2018 privind modificarea RNCIS

 

BEX al Consiliului ARACIS

Publicat  astăzi 13.02.2018

 

 

Informare

Platforma pfe.aracis.ro se redeschide pentru selectarea de noi membri în Registrul Național al Evaluatorilor – ARACIS.

Platforma poate fi accesată la adresa web:

pfe.aracis.ro

Înainte de a aplica la poziția de membru în RNE ARACIS, vă rugăm să consultați prevederile:

- Hotărârii Consiliului ARACIS nr. 44/18.09.2014;

- Metodologiei privind înscrierea candidaților în vederea dobândirii calității de expert evaluator ARACIS, alcătuirea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS

- din răspunsurile la întrebările frecvente privind funcționarea platformei publicate la adresa web: http://pfe.aracis.ro/cms/

Publicat astăzi 22.01.2018

 
Actualizare Proceduri

Urmare a deciziei Consiliului ARACIS din 30 Mai 2017 Procedurile privind acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master, au fost actualizate pentru a permite:

a) modificarea capacității de școlarizare a unor programe de studii universitare de master încadrate în domenii de master acreditate (în culoare galbenă);

b) dezvoltarea unor programe de studii universitare de master cu predare în mai multe limbi străine de circulație internațională (în culoare cyan).

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 49/29.09.2016, vă informăm că s-a aprobat calendarul organizării și derulării misiunii de evaluare instituțională externă. Procedura este publicată mai jos în vederea implementării de către instituțiile de învățământ superior:

Calendar - evaluare instituțională externă

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior

Solicitările privind evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare din structura acestora se transmit Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în mod oficial, astfel:

- Direct la Registratura ARACIS;

- La numărul de fax 0213127135;

- Pe adresa de e-mail office@aracis.ro;

- Pe adresa Bd. Mărăști nr. 59, sector 1 (în cadrul USAMV București - Facultatea de Îmbunătățiri Funciare) pentru Registratura ARACIS.

Pentru a nu mai exista sincope în procesul de evaluare, avem rugămintea să nu mai transmiteți astfel de solicitări către alte persoane din aparatul tehnic ARACIS.

 
Informare

În conformitate cu Decizia nr. 11/02.06.2016 a Biroului Executiv al Consiliului ARACIS, vă informăm că Agenția își rezervă dreptul ca, în situația în care există litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu o instituție de învățământ superior, să suspende misiunile de evaluare aflate în derulare cu instituția de învățământ superior respectivă și să nu încheie contracte cu aceasta, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a soluțiilor date în judecarea cauzelor.
Informare

In conformitate cu hotararea Biroului Executiv al Consiliului din data de 25.06.2007, s-a stabilit ca ARACIS poarta corespondenta cu toate universitatile numai sub semnatura conducerii acestora, nu cu facultati, comisii, decani etc.

Informare

În urma modificărilor aduse procedurilor ARACIS de unele prevederi ale Legii educației naționale nr. 1/2011 referitoare la evaluarea domeniilor de studii universitare de master, pe pagina de web: www.aracis.ro/proceduri poate fi consultat "Raportul privind modificări substanțiale (Substantive Changes Report)” , cu caracter preliminar, transmis către Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (EQAR)

 

Informare

Vă informăm că traducerea standardelor ESG este publicată spre consultare mai jos:

Copertă ESG

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG)

 Informare

În urma unor solicitări venite la ARACIS din partea instituțiilor de învățământ superior, în special după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale), Consiliul agenției înștiințează instituțiile de învățământ superior că nu are baza legală pentru a putea propune MECTS creșterea cifrei de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență și masterat decât după realizarea unei noi evaluări externe, conform legislației în vigoare în domeniul asigurării calității.

Vă mulţumim pentru sprijinul şi înţelegerea pe care o acordaţi bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de evaluare a instituţiei pe care o conduceţi.

Consiliul ARACIS


 Informare

În ședința din 28.06.2012, Consiliul ARACIS a analizat o serie de aspecte ale curriculei unui program universitar de studii (Licență) și face următoarele precizări.

Consiliul ARACIS


 


 Informare

Biroul Executiv al Consiliul ARACIS a aprobat tarifele pentru evaluarea unor programe de studii universitare în următoarele situații: vizită schimbare calificativ, mărire capacitate de școlarizare și evaluarea unui program într-o limbă străină (dacă programul de studii este acreditat în limba română).

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS


 


Calendar

« June - 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE