Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare proiect ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc – QUALITAS”

Obiectivul general al proiectului QUALITAS constă în asigurarea calității în sistemul de învățământ superior din România prin dezvoltarea unei culturi organizaționale centrate pe îmbunătățirea continuă a calității în cadrul instituțiilor de învățământ superior, formarea de competențe manageriale la nivel instituțional și de sistem, premise fundamentale pentru creșterea calității programelor de studii, dar și a relevanței acestora pentru integrarea pe piața muncii și pentru societatea bazată pe cunoaștere.

În scopul atingerii obiectivelor proiectului au fost planificate mai multe activități și sub-activități intercalate și grupate pe cinci pachete de lucru (PL):

PL. I. Activități de management și monitorizare a proiectului (CLICK aici)

PL II. Evaluare a calității și acreditare(CLICK aici)

PLIII. Elaborarea de indicatori de evaluare a calității și compatibilizare la nivel de sistem (CLICK aici)

PLIV. Analiză de sistem: calitatea în învățământul superior românesc(CLICK aici)

PLV. Internaționalizare, schimb de bune practici, comunicare în asigurarea calității învățământului superior romanesc. (CLICK aici)

Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului:

Obiectivul 1. Evaluarea stării calității sistemului național de învățământ superior în vederea fundamentării și validării propunerilor de ajustare a politicilor și metodologiilor de evaluare și asigurare a calității.

Obiectivul 2. Dezvoltarea și implementarea sistemului de asigurare internă a calității în universități, atât la nivel instituțional, cat și la nivelul programelor de studii, prin sprijinirea și formarea structurilor implicate în proiectarea și dezvoltarea programelor de studii, precum și a comisiilor interne de asigurare a calității.

Obiectivul 3. Auto-evaluarea și evaluarea externă periodică a universităților și programelor de studii oferite de acestea, dar și formularea de propuneri de ajustare și îmbunătățire continuă a metodologiei și ghidurilor de evaluare.

Obiectivul 4. Îmbunătățirea managementului universitar și creșterea capacității instituțiilor de învățământ superior de a furniza calificări relevante pentru piața muncii și pentru susținerea unei economii bazată pe cunoaștere, prin elaborarea de recomandări bazate pe experiențe naționale și europene similare și participarea grupului țintă la sesiuni de formare, workshop-uri, conferințe etc.

Obiectivul 5. Dezvoltarea continuă a unei baze relevante de indicatori relevanți de măsurare a calității învățământului superior, diferențiați pe tipuri de universități, dar și pe domenii, în vederea diversificării instituționale a învățământului superior.

Obiectivul 6. Internaționalizarea preocupărilor privind asigurarea calității, schimbul de bune practici și cooperarea cu agenții similare din cadrul Spațiul European al Învățământului Superior în vederea asigurării convergenței politicilor naționale cu cele europene relevante.

Obiectivul 7. Furnizarea unui cadru de comunicare și cooperare între organizații relevante la nivelul sistemului de învățământ superior în vederea creșterii capacității de acțiune strategică consecventă la nivel sistemic.

Membrii echipei de management

Nume prenume

Calitatea in PL I

Petrescu Iordan

Manager Proiect

Börner Viktoria

Reprezentant al partenerului transnațional

Tănase Ion

Responsabil financiar

Iordache Silvia

Expert achiziții publice

Ghidura Adina

Asistent manager

Vasile Camelia

Expert financiar

Lolea Marinela

Consilier Juridic

Dorim să mulțumim tuturor experților, partenerilor și instituțiilor participante în proiect, de asemenea personalităților din domeniul educației, pentru realizarea acestui proiect.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE