Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Proiectul

"ÎMBUNĂTĂȚIREA POLITICILOR PUBLICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII REGLEMENTĂRILOR PRIN ACTUALIZAREA STANDARDELOR DE CALITATE”- QAFIN

Beneficiarul proiectului: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ

Partener: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Titlu: Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16

Perioada de implementare: 29.05.2017-28.11.2020

Data de începere a proiectului: 29.05.2017

Finanțator: Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală: 16.070.930,24, din care 13.496.988,01 lei asistenţă financiară nerambursabilă din FSE și 2.573.942,23 lei contribuţia solicitantului

Scopul proiectului îl reprezintă realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, respectiv corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, în domeniul finanțării instituțiilor de învățământ superior, prin creșterea calității reglementărilor cu privire la evaluarea calității în învățământul superior și la clasificarea și ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior, respectiv a programelor de studii, și prin îmbunătățirea capacității administrative a MEN și ARACIS, prin adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane, cu folosirea unor mecanisme transparente de consultări publice, care asigură participarea la decizie a cetățenilor, și aplicarea unor standarde de calitate europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

A) Optimizarea planificării strategice și a bugetării pe programe, prin:

a. furnizarea instrumentelor necesare, metodologii și ghiduri privind evaluarea externă a calității învățământului superior, respectiv clasificarea și ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior, respectiv a programelor de studii, pentru informarea deciziilor asupra modului de alocare a banilor pentru instituțiile de învățământ superior și programele de studii pe care acestea le organizează,

b. clarificarea rolului și mandatelor pe care le au instituțiile implicate în procesele de asigurare a calității în învățământul superior.

B) Implementarea metodologiei și ghidurilor de clasificare și ierarhizare a instituțiilor de învățământ superior, respectiv a programelor de studii, bazată pe seturi clare și transparente de indicatori și date;

C) Îmbunătățirea capacității administrative a MEN și ARACIS la nivel de sistem, prin dezvoltarea de instrumente manageriale privind organizarea și funcționarea internă, proceduri de uz intern, manuale, ghiduri de bună practică, și prin formarea personalului propriu, precum și cel din instituțiile de învățământ superior, pentru implementarea instrumentelor elaborate și în ceea ce privește practicile europene în domeniu.

Rezultatele și activitățile specifice ale proiectului QAFIN:

REZULTATUL 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România

1.1. Susținerea implementării bugetării pe programe și dezvoltarea de instrumente pentru eficientizarea cheltuielilor publice prin elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea externă în învățământul superior

1.2. Dezvoltarea de instrumente de management prin realizarea de ghiduri și standarde pentru implementarea și asigurarea raportării în baza noii metodologii de asigurare a calității elaborate

1.3. Dezvoltarea și îmbunătățirea instrumentelor informatice de suport pentru aplicarea metodologiilor și procedurilor elaborate, inclusiv îmbunătățirea sistemului de gestionare al Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS

1.4. Pilotarea noii metodologii și a procedurilor dezvoltate și implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și colaborarea cu universitățile în vederea identificării unor concepte inovative

1.5. Finalizarea metodologiei și a ghidurilor de proceduri, și aprobarea lor prin acte normative adecvate

1.6. Informare și publicitate

1.7. Implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen

REZULTATUL 2. Metodologie de evaluare a universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii îmbunătățită. Raport cu privire la clasificarea universităților și a programelor de studii

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii.

2.2. Dezvoltarea unui modul informatic pentru introducerea datelor de către universități, în acord cu prevederile metodologiei, și stabilirea rezultatelor privind evaluarea universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii

2.3. Pilotarea noii metodologii și implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și colaborarea cu universitățile în vederea identificării unor concepte inovative.

2.4. Finalizarea metodologiei de evaluare a universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii și aprobarea ei printr-un act normativ adecvat

2.5. Implementarea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii și elaborarea raportului de evaluare

2.6. Informare și publicitate

2.7. Implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen

REZULTATUL 3. Studiu cu privire la date și bune practici la nivel european privind asigurarea calității și clasificarea în învățământul superior, precum și asupra impactului practicilor curente în domeniu, la nivel național

Elaborarea unei studiu /analize de sistem în vederea identificării și dezvoltării unor instrumente care vor conduce la dezvoltarea de politici bazate pe dovezi, în ceea ce privește procesele de evaluare a calității, precum și cele de ierarhizare și clasificare

REZULTATUL 4. Regulament de Organizare și Funcționare al ARACIS actualizat și manual de proceduri interne dezvoltat

4.1. Elaborarea unei analize preliminare pentru stabilirea nevoilor organizaționale

4.2. Realizarea unui manual intern de proceduri complet și coerent care să vizeze activitatea personalului și experților ARACIS

4.3. Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ARACIS astfel încât să se îmbunătățească practicile de management

4.4. Implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen

REZULTATUL 5. Manual de proceduri, cu privire la rolul și competențele MEN, și ale consiliilor subordonate, respectiv ARACIS, în ceea ce privește asigurarea calității, și la modul de colaborare între cele două instituții

5.1. Analiza rolului și competențelor celor două instituții în vederea clarificării și delimitării lor, în procesul de asigurare a calității și de ierarhizare și clasificare

5.2. Elaborarea unui manual de proceduri în vederea stabilirii rolurilor și competențelor celor doua instituții și a modalității de colaborare și partajare de date.

REZULTATUL 6. Personal din MEN și consiliile subordonate (CNCS, CNADTCU, CNFIS), ARACIS și instituții de învățământ superior instruit sau informat, cu privire la implementarea metodologiilor elaborate, inclusiv pentru asigurarea unei sustenabilități corespunzătoare

6.1. Organizarea de sesiuni de formare pentru personalul din MEN, ARACIS și personalul de conducere din instituțiile de învățământ superior, cu privire la implementarea metodologiilor elaborate, inclusiv pentru asigurarea unei sustenabilități corespunzătoare.

6.2. Organizarea de sesiuni de informare pentru personalul din instituțiile de învățământ superior, cu privire la implementarea metodologiilor elaborate, inclusiv pentru asigurarea unei sustenabilități corespunzătoare.

6.3 Informare și publicitate

REZULTATUL 7. Personal din MEN și ARACIS participant la schimb de bune practici cu alte agenții de asigurarea a calității în învățământul superior, listate în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (European Quality Assurance Register EQAR)

Participarea personalului MEN și ARACIS la schimb de experiență cu alte agenții de asigurarea calității în învățământul superior, listate în EQAR

Membrii echipei de management a proiectului QAFIN

Nr.

Poziția în proiect

Nume prenume

1.

BENEFICIAR MEN

2.

Manager de proiect

Cristina Vasilica Icociu

3.

Responsabil financiar

Mădălina Dinescu

4.

Responsabil achiziții

Andrei Noanea

5.

Consilier juridic

Liliana Duță

6.

Economist

Gabriel Călin

7.

Coordonator de implementare

Antoanela Toma

8.

Expert management contracte/resurse umane

Tiberiu Flutur

9.

Asistent tehnic proiect

Mădălina Flutur

10.

Asistent logistică și comunicare proiect

Nicoleta Baciu

 

PARTENER ARACIS

 

1.

Coordonator de implementare partener

Iordan Petrescu

2.

Coordonator raportare-comunicare partener

Emilia Gogu

3.

Raportor financiar partener

Ion Tănase

4.

Economist partener

Camelia Vasile

5.

Expert management contracte (PJ) și achiziții publice partener

Silvia Iordache

6.

Expert management contracte experți partener

Marilena Lolea

7.

Coordonator monitorizare, evaluare și raportare

Loredana Silvia Tonciu

8.

Asistent tehnic implementare partener

Carmen Mirian

9.

Asistent logistică și comunicare partener

Daniela Stan

 

 

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

- site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă: www.fonduriadministratie.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

 

 

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE