Cadrul legislativ referitor la Învățământul Superior din România

Legea nr. 1/2011 - a educației naționale - actualizată 2018

Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare - actualizată 2018

Legea nr. 287/2004 a consorțiilor universitare - actualizată 2018

Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat

Ordinul nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile

Ordinul nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ

Ordinul nr. 3952/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Ordinul nr. 6153/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii

Metodologia privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii din 21.12.2016 (Ordinul nr. 6153/2016)

Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat - actualizat 2018

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat din 15.12.2016 (Ordinul nr. 6102/2016) - actualizată 2018

Ordinul nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie - actualizat 2018

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie din 20.12.2016 (Ordinul nr. 6125/2016) - actualizată 2018

Ordinul nr. 6154/2016 privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

Metodologia de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României din 21.12.2016 (Ordinul 6154/2016) - actualizată 2018

Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

Metodologia de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) din 17.03.2017 (Ordinul nr. 3475/2017) - actualizată 2018

Ordinul nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică din 02.05.2017 (Ordinul nr. 3850/2017) - actualizată 2018

Ordinul nr. 3353/2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate

Ordinul nr. 5403/2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare

Ordinul nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

OM_nr._146_din_2014.pdf

HG_nr._369_din_2013.pdf

Ordinul 5289 din 2008 privind diploma de licență și suplimentul la diplomă

v1_Ordin_nr._5289_din_2008.pdf

Ordinul 4174/2018 pentru modificarea Ordinului 6156/2006 - an pregătitor de limbă română pentru cetățenii străiniENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE