Obținerea calității de expert evaluator ARACIS a cadrelor didactice universitare

Cadrele didactice universitare care doresc să devină experți evaluatori ARACIS trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

-Să fie cadre didactice titulare sau care își continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului instituției de învățământ superior, cu gradul didactic de conferențiar sau profesor universitar, angajați ai unei instituții de învățământ superior acreditate.

- Să aibe experiență în asigurarea calității educației care o pot dovedi prin:

· participarea activă în acest sens în cadrul instituției din care provin;

· implicarea în activități asociate managementului universitar(responsabil programe de licență/master, director departament, responsabil departament asigurare a calității, prodecan, decan, prorector, rector,etc);

· conducerea proiectelor la nivel național sau internațional în domeniul educației în învățământul superior;

· participarea la acțiuni specifice menite să dezvolte competențe de evaluator al calității în învățământul superior (cursuri, seminarii, ateliere, conferințe, etc)

Înregistrarea cadrele didactice universitare precum și înscrierea lor pentru parcurgerea etapelor de evaluare/testare se face online direct pe platforma electronică de evaluare a ARACIS.

Depunere documente (inițiale):

· Prin email la departament.acreditare@aracis.ro

Program: Luni – Vineri 08.00 – 16.00

Documente necesare:

1. Adeverință - eliberată de instituția de învățământ superior de unde provine candidatul care atestă că este angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată (în copie/scanat).

Solicitarea de înregistrare

Odată cu depunerea adeverinței candidatul va accesa și completa online pas cu pas datele personale și instituționale pe platforma electronică de evaluare a ARACIS https://pfe.aracis.ro/inscriere/inscriere.

Timpul alocat pentru completarea formularului este de maxim o oră. După completare se activează butonul Finalizare. Sistemul va trimite automat un e-mail la adresa indicată în solicitare, care va conține informațiile de identificare ale solicitantului în sistem: username și parolă, acestea generându-se aleatoriu de către sistem și fiind accesibile exclusiv solicitantului.

Departamentul de Acreditare va transmite prin e-mail candidatului în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea adeverinței o informare cu privire la validarea sau invalidarea candidaturii acestuia în vederea participării la etapele următoare.

În caz de invalidare în informare vor fi expuse motivele care au stat la baza acestei decizii.

Dacă solicitanții sunt validați vor fi informați pe adresa de e-mail personală asupra parcurgerii etapelor următoare de evaluare/testare în urma validării candidații fiind înscriși în mod automat pe platforma electronică de evaluare a ARACIS. Evaluare/testare se face online direct pe platformă.

În vederea evaluării candidații trebuie să dețină cunoștințe solide despre Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a ARACIS, Standardele specifice domeniului pentru care candidează precum și cunoștințe privind realizarea unui dosar de evaluare.

Procesul de evaluare/testare constă în două etape succesive și condiționate pe bază de chestionare (nu se poate trece la etapa a II-a fără promovarea etapei I).

Depunere documente (finale):

· Prin email la departament.acreditare@aracis.ro

Program: Luni – Vineri 08.00 – 16.00

Documente necesare:

2. Documente care se depun după promovarea celor două etape de evaluare:

· Angajament

· Imaginea solicitării de înregistrare (CV-ul)

· Declarația privind evitarea conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate

 

Validarea candidaturii solicitantului se face de către Consiliul A.R.A.C.I.S. prin emiterea unei hotărâri de includere a solicitantului în Registrul Național de Evaluatori A.R.A.C.I.S.

Procedura privind obținerea competenței de expert evaluator A.R.A.C.I.S. a cadrelor didactice universitare poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic.

- Hotărârii Consiliului ARACIS nr. 44/18.09.2014;

- Metodologiei privind înscrierea candidaților în vederea dobândirii calității de expert evaluator ARACIS, alcătuirea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS

-https://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_comisii/

 

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE