DECLANȘAREA EVALUĂRII

EXTERNE A PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (A.R.A.C.I.S.) evaluează programele de studii universitare de licență ale instituțiilor de învățământ superior în baza unei solicitări din partea instituțiilor privind inițierea evaluării externe a programelor de studii universitare de licență.

PASUL 1

Documente necesare:

Instituția de învățământ superior va depune:

Ø Cerere de declanșare a procedurii de evaluare externă în vederea autorizării/

acreditării/evaluării periodice;

Ø Avizul Autorității Naționale pentru Calificări (A.N.C.), care se depune odată cu cererea.

Depunere documente:

· Registratura A.R.A.C.I.S. (prin poștă, cu confirmare de primire)

Program: Luni – Vineri 08.00 – 16.00

· Prin e-mail, la adresa solicitari.evaluare@aracis.ro

Program: Luni – Vineri 08.00 – 16.00

Documente eliberate de A.R.A.C.I.S. instituțiilor de învățământ superior după înregistrarea cererii privind evaluare externă a programelor de studii universitare

· Xerocopie a Cererii de declanșare a procedurii de evaluare externă înregistrată la A.R.A.C.I.S. și avizată de către șeful Serviciului Experți și Inspectori de Specialitate Acreditarea și Asigurarea Calității A.R.A.C.I.S.;

· Formular de contract de prestări servicii, în funcție de tipul de evaluare.

Formularul de contract se va completa și semna de către instituția solicitantă (în două exemplare).

Comunicarea documentelor de către A.R.A.C.I.S. se face:

· Prin poștă: la adresa indicată în cerere (cu confirmare de primire);

· Prin e-mail: la adresa de e-mail înscrisă pe cerere.

PASUL 2

Documente necesare:

Instituția de învățământ superior va depune:

· Contractul de prestări servicii semnat de către instituția de învățământ superior (în două exemplare), câte unul pentru fiecare parte;

· Raportul de evaluare internă pentru programul de studii universitare de licență supus evaluării externe într-un exemplar original tipărit și broșat, dar și în format electronic, pe trei CD-uri;

Depunere documente:

· Registratura A.R.A.C.I.S. (prin poștă cu confirmare de primire);

Program: Luni – Vineri 08.00 – 16.00

Documente eliberate în original de A.R.A.C.I.S. instituțiilor de învățământ superior după depunerea documentelor de la Pasul 2.

· Contractul de prestări servicii semnat și înregistrat de către ARACIS;

· Factura fiscală (emisă în baza contractului încheiat).

Documentele vor fi transmise într-un exemplar original instituțiilor de învățământ superior prin poștă, cu confirmare de primire.

Tarife de evaluare:

· Autorizare provizorie sau acreditare (ZI, FR, ID) – 28.819 lei/program;

· Evaluarea periodică (din 5 în 5 ani) – 24.702 lei/program.

Factura se poate achita prin ordin de plată/mandat poștal/virament bancar în care să fie menționat contul de mai jos:

Beneficiar: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Cod de identificare fiscal: 18476245

Banca: A.T.C.M.P. Municipiul București

Cod IBAN: RO36TREZ70020F335000XXXX (lei)

PASUL 3

Documente necesare:

Se va depune de către instituția de învățământ superior:

· Dovada achitării facturii fiscale (ordin de plată/extras).

Depunere documente:

· Registratura A.R.A.C.I.S. (prin poștă cu confirmare de primire);

Program: Luni – Vineri 08.00 – 16.00.

 

Important

Termenul pentru depunerea tuturor documentelor enumerate mai sus: (raportul de evaluare internă, contractul de prestări servicii încheiat între instituția de învățământ superior și A.R.A.C.I.S., precum și dovada achitării facturii fiscale) este de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de declanșare a procedurii de evaluare externă la A.R.A.C.I.S.

Neîndeplinirea condiției de mai sus conduce la anularea procedurii de declanșare a evaluării fără nicio obligație din partea A.R.A.C.I.S.

 

În urma depunerii dovezii de achitare a facturii fiscale, ARACIS eliberează:

· nota de recepție.

Documentul va fi transmis într-un exemplar original instituțiilor de învățământ superior prin poștă, cu confirmare de primire.

În urma depunerii întregii documentații de către instituțiile de învățământ superior (conform celor expuse mai sus), Biroul Executiv al Consiliului ARACIS decide efectuarea vizitelor pentru evaluarea externă a programelor de studii universitare de licență

Procedura poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

Informații suplimentare pentru această procedură pot fi consultate în documentele mai jos atașate:

- GHID privind întocmirea Raportului de Evaluare Internă în vederea evaluării externe a unui program de studii universitare de licență http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/1_Prima_Pagina_web/2019/Ghid_raport/Ghid_i__ntocmire_Raport_evaluare_interna_-_licenta_FINAL_07.10_2019_transmis_Consiliu.pdf

- Hotărârea nr. 915 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologie de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE