Atribuţii in domeniul acreditării

 • Elaborează periodic metodologia și standardele pentru diferitele tipuri de programe și furnizori de învăţământ superior, care se avizează de MECI și se aprobă prin hotărâre a Guvernului
 • Evaluează în temeiul standardelor și al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie inițiativă, și propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învățământ superior și a programelor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, MECI elaborează actele normative pentru înfiinţarea de structuri de învăţământ superior.

Atribuţii în asigurarea calităţii

 • Formulează și revizuiește periodic, pe baza bunelor practici, standarde naționale de referință si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calității în învățământul superior;
 • Colaborează cu MECI și cu ARACIP în elaborarea și promovarea de politici și strategii de acțiune, pentru creșterea calității educației în România;
 • Organizează anual consultări cu instituțiile de învățământ superior pentru a stabili prioritățile asigurării calității;
 • Elaborează și face publice propriile proceduri de evaluare externă a calității educației;
 • Încheie, cu instituții de învățământ din țară și din străinătate, contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calității programelor și furnizorilor de programe de educație specifice învățământului superior, precum și pentru evaluarea interinstituțională a programelor similare;
 • Efectuează evaluarea calității unor programe și instituții de învățământ superior, la solicitarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării. Condițiile privind realizarea activității de evaluare se stabilesc prin contract;
 • Face publice rezultatele evaluărilor externe;
 • Publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare și asigurare a calității;
 • Elaborează periodic, la fiecare trei ani, analize de sistem asupra calității învățământului superior din România;
 • Colaborează cu agenții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a calității programelor de învățământ superior;
 • Elaborează Codul de etică profesională a experților ARACIS;
 • Publică anual un raport privind propria activitate;
 • Elaborează, o dată la trei ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări.


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE